Privacy- en cookiebeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerkt;
– NAW-gegevens
– e-mail adressen
– Bedrijfsgegevens (o.a. BTW-identificatienummers)
– IP-adressen
– overige mogelijke categorieën van niet bijzondere persoonsgegevens

Doorgifte van persoonsgegevens
Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden. Verwerker zal de Opdrachtgever op haar verzoek mede delen om welk land of welke landen binnen de Europese Unie het gaat.

Verdeling van verantwoordelijkheid
De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving. De Verwerker is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Beveiliging
De verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens,tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennis-name, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
De verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
– encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
– beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie – een
beveiligd intern netwerk
– back-up systeem op geografisch gescheiden plaatsen
– back-ups per dag

Alleen personen die door de Verwerker hiertoe zijn gemachtigd hebben toegang tot de persoonsgegevens. Hiernaast zijn deze personen uit hoofde van een wettelijke verplichting gehouden tot geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden volgens de Opdrachtgever een afdoende beveiligingsniveau.

Meldplicht
De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om de Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt de Verwerker de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest.
Daarnaast behelst de meldplicht:
– wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
– wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is – wat de (voorgestelde) oplossing is
– wie geïnformeerd is

Waarom we gegevens nodig hebben
Tessi Flowers verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
— Het afhandelen van uw betaling
— Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
— U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
— U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
— Om goederen en diensten bij u af te leveren
— Tessi Flowers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
Tessi Flowers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Tessi Flowers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Tessi Flowers gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tessiflowers.eu.

Beveiliging
Tessi Flowers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tessiflowers.eu.

Beperkte aansprakelijkheid
Tessi Flowers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en type-fouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Tessi Flowers.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betrekkende deze materialen liggen bij Tessi Flowers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tessi Flowers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.